dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Bai Weichao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
1EEGuorong Xuan, Junxiang Zheng, Chengyun Yang, Yun Q. Shi, Dekun Zou, Liu Liansheng, Bai Weichao: A Secure Internet-Based Personal Identity Verification System Using Lossless Watermarking and Fingerprint Recognition. IWDW 2004: 55-65

Coauthor Index

1Liu Liansheng [1]
2Yun Q. Shi (Yun-Qing Shi) [1]
3Guorong Xuan [1]
4Chengyun Yang [1]
5Junxiang Zheng [1]
6Dekun Zou [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)