dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yizhan Zhen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
3EEGuorong Xuan, Yun Q. Shi, Chengyun Yang, Yizhan Zhen, Dekun Zou, Peiqi Chai, Peiqi Chai: Lossless Data Hiding Using Integer Wavelet Transform and Threshold Embedding Technique. ICME 2005: 1520-1523
2004
2 Guorong Xuan, Yun Q. Shi, Zhicheng Ni, Jidong Chen, Chengyun Yang, Yizhan Zhen, Junxiang Zheng: High capacity lossless data hiding based on integer wavelet transform. ISCAS (2) 2004: 29-32
1EEGuorong Xuan, Chengyun Yang, Yizhan Zhen, Yun Q. Shi, Zhicheng Ni: Reversible Data Hiding Using Integer Wavelet Transform and Companding Technique. IWDW 2004: 115-124

Coauthor Index

1Peiqi Chai [3]
2Jidong Chen [2]
3Zhicheng Ni [1] [2]
4Yun Q. Shi (Yun-Qing Shi) [1] [2] [3]
5Guorong Xuan [1] [2] [3]
6Chengyun Yang [1] [2] [3]
7Junxiang Zheng [2]
8Dekun Zou [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)