dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianjun Zhao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
51EEXianwen Ke, Hao Zhou, Nan Jin, Xiaoxia Wan, Jianjun Zhao: Establishment of Containers Management System Based on RFID Technology. CSSE (6) 2008: 329-331
50EESai Zhang, Zhongxian Gu, Yu Lin, Jianjun Zhao: Celadon: a change impact analysis tool for aspect-oriented programs. ICSE Companion 2008: 913-914
49EESai Zhang, Zhongxian Gu, Yu Lin, Jianjun Zhao: AutoFlow: An automatic debugging tool for AspectJ software. ICSM 2008: 470-471
48EEJianjun Zhao: Maintenance support for aspect-oriented programs: opportinuties and challenges. ICSM 2008: 482-483
47EESai Zhang, Zhongxian Gu, Yu Lin, Jianjun Zhao: Change impact analysis for AspectJ programs. ICSM 2008: 87-96
46EEJianjun Zhao, Jeff Poulin: Appendix: Workshop and Tutorial Abstracts. ICSR 2008: 390-399
45EEHaihao Shen, Sai Zhang, Jianjun Zhao, Jianhong Fang, Shiyuan Yao: XFindBugs: eXtended FindBugs for AspectJ. PASTE 2008: 70-76
44EESai Zhang, Yu Lin, Zhongxian Gu, Jianjun Zhao: Effective identification of failure-inducing changes: a hybrid approach. PASTE 2008: 77-83
43EEQiang Sun, Jianjun Zhao: Aspect-Aware Points-to Analysis. SCAM 2008: 143-152
42EEHaihao Shen, Sai Zhang, Jianjun Zhao: An Empirical Study of Maintainability in Aspect-Oriented System Evolution Using Coupling Metrics. TASE 2008: 233-236
2007
41EESai Zhang, Jianjun Zhao: On Identifying Bug Patterns in Aspect-Oriented Programs. COMPSAC (1) 2007: 431-438
40EEYi Wang, Jianjun Zhao: Specifying Pointcuts in AspectJ. COMPSAC (2) 2007: 5-10
39EEAlessandro Garcia, Elisa L. A. Baniassad, Cristina Videira Lopes, Christa Schwanninger, Jianjun Zhao: 1st Workshop on Assessment of Contemporary Modularization Techniques (ACoM.07). ICSE Companion 2007: 144-145
38EEAlessandro Garcia, Phil Greenwood, George Heineman, Robert J. Walker, Yuanfang Cai, Hong Yul Yang, Elisa L. A. Baniassad, Cristina Videira Lopes, Christa Schwanninger, Jianjun Zhao: Assessment of Contemporary Modularization Techniques - ACoM'07: workshop report. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 32(5): 31-37 (2007)
2006
37EETao Xie, Jianjun Zhao: A framework and tool supports for generating test inputs of AspectJ programs. AOSD 2006: 190-201
36EEElisa L. A. Baniassad, Kung Chen, Shigeru Chiba, Jan Hannemann, Hidehiko Masuhara, Shangping Ren, Jianjun Zhao: 2nd Asian Workshop on Aspect-Oriented Software Development (AOAsia). ASE 2006: 375
35EETao Xie, Jianjun Zhao, Darko Marinov, David Notkin: Detecting Redundant Unit Tests for AspectJ Programs. ISSRE 2006: 179-190
34EEJianjun Zhao: Control-Flow Analysis and Representation for Aspect-Oriented Programs. QSIC 2006: 38-48
33EEJianjun Zhao, Tao Xie, Nan Li: Towards regression test selection for AspectJ programs. WTAOP 2006: 21-26
2004
32EEJianjun Zhao, Baowen Xu: Measuring Aspect Cohesion. FASE 2004: 54-68
31EELimin Xiang, Kazuo Ushijima, Kai Cheng, Jianjun Zhao, Cunwei Lu: O(1) Time Algorithm on BSR for Constructing a Binary Search Tree with Best Frequencies. PDCAT 2004: 218-225
30EEBixin Li, Xiaocong Fan, Jun Pang, Jianjun Zhao: Model for Slicing JAVA Programs Hierarchically. J. Comput. Sci. Technol. 19(6): 848-858 (2004)
2003
29EEJianjun Zhao: Data-Flow-Based Unit Testing of Aspect-Oriented Programs. COMPSAC 2003: 188-197
28EEJianjun Zhao, Martin C. Rinard: Pipa: A Behavioral Interface Specification Language for AspectJ. FASE 2003: 150-165
27 Zhenqiang Chen, Baowen Xu, William C. Chu, Hongji Yang, Jianjun Zhao: Partial Slicing for Large Programs. SEKE 2003: 204-207
26EEBaowen Xu, Zhenqiang Chen, Jianjun Zhao: Measuring cohesion of packages in Ada95. SIGAda 2003: 62-67
2002
25EEZhengqiang Chen, Baowen Xu, Jianjun Zhao, Hongji Yang: Static Dependency Analysis for Concurrent Ada 95 Programs. Ada-Europe 2002: 219-230
24EEZhenqiang Chen, Yuming Zhou, Baowen Xu, Jianjun Zhao, Hongji Yang: A Novel Approach to Measuring Class Cohesion Based on Dependence Analysis. ICSM 2002: 377-384
23EEYuming Zhou, Baowen Xu, Jianjun Zhao, Hongji Yang: ICBMC: An Improved Cohesion Measure for Classes. ICSM 2002: 44-53
22EEJianjun Zhao: Slicing Aspect-Oriented Software. IWPC 2002: 251-260
21 Zhenqiang Chen, Baowen Xu, Hongji Yang, Jianjun Zhao: Concurrent Ada dead statements detection. Information & Software Technology 44(13): 733-741 (2002)
20EEJianjun Zhao, Hongji Yang, Liming Xiang, Baowen Xu: Change impact analysis to support architectural evolution. Journal of Software Maintenance 14(5): 317-333 (2002)
19EELimin Xiang, Kazuo Ushijima, Jianjun Zhao: Time Optimal n-Size Matching Parentheses and Binary Tree Decoding Algorithms on a p-Processor BSR. Parallel Processing Letters 12(3-4): 365-374 (2002)
18EEZhenqiang Chen, Baowen Xu, Jianjun Zhao: An overview of methods for dependence analysis of concurrent programs. SIGPLAN Notices 37(8): 45-52 (2002)
2001
17EEJianjun Zhao, Jingde Cheng, Kazuo Ushijima: Computing Executable Slices for Concurrent Logic Programs. APAQS 2001: 13-22
16EEJianjun Zhao, Jingde Cheng, Kazuo Ushijima: CLPKIDS: A Program Analysis System for Concurrent Logic Programs. COMPSAC 2001: 531-537
15EEJianjun Zhao, Jingde Cheng, Kazuo Ushijima: A Program Dependence Model for Concurrent Logic Programs and its Applications. ICSM 2001: 672-681
14EEJianjun Zhao: Applying Slicing Technique to Software Architectures CoRR cs.SE/0105008: (2001)
13EEJianjun Zhao: Using Dependence Analysis to Support Software Architecture Understanding CoRR cs.SE/0105009: (2001)
12EEJianjun Zhao: On Assessing the Complexity of Software Architectures CoRR cs.SE/0105010: (2001)
2000
11EEJianjun Zhao: Dependence Analysis of Java Bytecode. COMPSAC 2000: 486-491
10EEJianjun Zhao: A Slicing-based Approach to Extracting Reusable Software Architectures. CSMR 2000: 215-223
1999
9EEJianjun Zhao: Slicing Concurrent Java Programs. IWPC 1999: 126-
8EEJianjun Zhao: Multithreaded Dependence Graphs for Concurrent Java Programs. PDSE 1999: 13-23
1998
7EEJianjun Zhao, Jingde Cheng, Kazuo Ushijima: A Metrics Suite for Concurrent Logic Programs. CSMR 1998: 172-178
6EEJianjun Zhao, Jingde Cheng, Kazuo Ushijima: A Dependence-Based Representation for Concurrent Object-Oriented Software Maintenance. CSMR 1998: 60-66
5 Jianjun Zhao: Applying program slicing to software architectures. Computers and Their Applications 1998: 38-41
4EEJianjun Zhao: Applying Slicing Technique to Software Architectures. ICECCS 1998: 87-99
1996
3EEJianjun Zhao, Jingde Cheng, Kazuo Ushijima: Static Slicing of Concurrent Object-Oriented Programs. COMPSAC 1996: 312-320
2EEJianjun Zhao, Jingde Cheng, Kazuo Ushijima: Program dependence analysis of concurrent logic programs and its applications. ICPADS 1996: 282-291
1995
1 Jianjun Zhao, Jingde Cheng, Kazuo Ushijima: Program Dependence Analysis of Concurrent Logic Programs and Its Applications. ICLP 1995: 825

Coauthor Index

1Elisa L. A. Baniassad [36] [38] [39]
2Yuanfang Cai [38]
3Kung Chen [36]
4Zhengqiang Chen [25]
5Zhenqiang Chen [18] [21] [24] [26] [27]
6Jingde Cheng [1] [2] [3] [6] [7] [15] [16] [17]
7Kai Cheng [31]
8Shigeru Chiba [36]
9William C. Chu (William Cheng-Chung Chu) [27]
10Xiaocong Fan [30]
11Jianhong Fang [45]
12Alessandro F. Garcia (Alessandro Garcia) [38] [39]
13Phil Greenwood [38]
14Zhongxian Gu [44] [47] [49] [50]
15Jan Hannemann [36]
16George Heineman [38]
17Nan Jin [51]
18Xianwen Ke [51]
19Bixin Li [30]
20Nan Li [33]
21Yu Lin [44] [47] [49] [50]
22Cristina Videira Lopes [38] [39]
23Cunwei Lu [31]
24Darko Marinov [35]
25Hidehiko Masuhara [36]
26David Notkin [35]
27Jun Pang [30]
28Jeff Poulin [46]
29Shangping Ren [36]
30Martin C. Rinard [28]
31Christa Schwanninger [38] [39]
32Haihao Shen [42] [45]
33Qiang Sun [43]
34Kazuo Ushijima [1] [2] [3] [6] [7] [15] [16] [17] [19] [31]
35Robert J. Walker [38]
36Xiaoxia Wan [51]
37Yi Wang [40]
38Limin Xiang [19] [31]
39Liming Xiang [20]
40Tao Xie [33] [35] [37]
41Baowen Xu [18] [20] [21] [23] [24] [25] [26] [27] [32]
42Hong Yul Yang [38]
43Hongji Yang [20] [21] [23] [24] [25] [27]
44Shiyuan Yao [45]
45Sai Zhang [41] [42] [44] [45] [47] [49] [50]
46Hao Zhou [51]
47Yuming Zhou [23] [24]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)