dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhongfu Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
17 Zhongfu Zhang, Mu-chun Li, Bing Yao, Baogen Xu, Zhi-wen Wang, Jingwen Li: On the vertex distinguishing equitable edge-coloring of graphs. Ars Comb. 86: (2008)
16 Hui Cheng, Bing Yao, Xiangen Chen, Zhongfu Zhang: On Graceful Generalized Spiders and Caterpillars. Ars Comb. 87: (2008)
15 Zhongfu Zhang, Bing Yao, Jingwen Li, Linzhong Liu, Jianfang Wang, Baogen Xu: On Incidence Graphs. Ars Comb. 87: (2008)
14 Zhongfu Zhang, Pengxiang Qiu, Baogen Xu, Jingwen Li, Xiangen Chen, Bing Yao: Vertex-distinguishing total coloring of graphs. Ars Comb. 87: (2008)
2007
13EEXu Xu, Zhongfu Zhang, Zhihong Feng, Yansong Li: Utilize Fuzzy Data Mining to Find the Living Pattern of Customers in Hotels. FSKD (2) 2007: 60-64
12EEJing-jing Tian, Xin-sheng Liu, Zhongfu Zhang, Fang-an Deng: Upper Bounds on the D(beta)-Vertex-Distinguishing Edge-Chromatic Numbers of Graphs. International Conference on Computational Science (3) 2007: 453-456
2005
11EEZhongfu Zhang, Jianxun Zhang, Xinzhong Lu: The relation of matching with inverse degree of a graph. Discrete Mathematics 301(2-3): 243-246 (2005)
2003
10EEZhongfu Zhang, Linzhong Liu, Jinwen Li, Enmin Song: Some properties of Ramsey numbers. Appl. Math. Lett. 16(8): 1187-1193 (2003)
2002
9EEZhongfu Zhang, Linzhong Liu, Jianfang Wang: Adjacent strong edge coloring of graphs. Appl. Math. Lett. 15(5): 623-626 (2002)
8EEMan-Keung Siu, Zhongfu Zhang, Sanming Zhou: An inequality between the diameter and the inverse dual degree of a tree. Discrete Mathematics 259(1-3): 351-358 (2002)
2001
7 Peter Che Bor Lam, Wai Chee Shiu, Chong Sze Tong, Zhongfu Zhang: On the equitable chromatic number of complete n-partite graphs. Discrete Applied Mathematics 113(2-3): 307-310 (2001)
1999
6EEZhongfu Zhang, Baogen Xu, Yinzhen Li, Linzhong Liu: A note on the lower bounds of signed domination number of a graph. Discrete Mathematics 195(1-3): 295-298 (1999)
5EEBaogen Xu, Zhongfu Zhang: On mixed Ramsey numbers. Discrete Mathematics 199(1-3): 285-289 (1999)
1998
4EEZhongfu Zhang, Linzhong Liu, Jianxun Zhang, Jianfang Wang: On the Relations Between Arboricity and Independent Number Or Covering Number. Discrete Applied Mathematics 87(1-3): 279-283 (1998)
1997
3EEPeter Che Bor Lam, Zhongfu Zhang: The vertex-face total chromatic number of Halin graphs. Networks 30(3): 167-170 (1997)
1995
2EECuiqin Lin, Guanzhang Hu, Zhongfu Zhang: A six-color theorem for the edge-face coloring of plane graphs. Discrete Mathematics 141(1-3): 291-297 (1995)
1992
1EEYousef Alavi, Jiuqiang Liu, Jianfang Wang, Zhongfu Zhang: On total covers of graphs. Discrete Mathematics 100(1-3): 229-233 (1992)

Coauthor Index

1Yousef Alavi [1]
2Xiangen Chen [14] [16]
3Hui Cheng [16]
4Fang-an Deng [12]
5Zhihong Feng [13]
6Guanzhang Hu [2]
7Peter Che Bor Lam [3] [7]
8Jingwen Li [14] [15] [17]
9Jinwen Li [10]
10Mu-chun Li [17]
11Yansong Li [13]
12Yinzhen Li [6]
13Cuiqin Lin [2]
14Jiuqiang Liu [1]
15Linzhong Liu [4] [6] [9] [10] [15]
16Xin-sheng Liu [12]
17Xinzhong Lu [11]
18Pengxiang Qiu [14]
19Wai Chee Shiu [7]
20Man-Keung Siu [8]
21Enmin Song [10]
22Jing-jing Tian [12]
23Chong Sze Tong [7]
24Jianfang Wang [1] [4] [9] [15]
25Zhi-wen Wang [17]
26Baogen Xu [5] [6] [14] [15] [17]
27Xu Xu [13]
28Bing Yao [14] [15] [16] [17]
29Jianxun Zhang [4] [11]
30Sanming Zhou [8]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)