dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhi-wen Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1 Zhongfu Zhang, Mu-chun Li, Bing Yao, Baogen Xu, Zhi-wen Wang, Jingwen Li: On the vertex distinguishing equitable edge-coloring of graphs. Ars Comb. 86: (2008)

Coauthor Index

1Jingwen Li [1]
2Mu-chun Li [1]
3Baogen Xu [1]
4Bing Yao [1]
5Zhongfu Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)