dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jingwen Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4 Zhongfu Zhang, Mu-chun Li, Bing Yao, Baogen Xu, Zhi-wen Wang, Jingwen Li: On the vertex distinguishing equitable edge-coloring of graphs. Ars Comb. 86: (2008)
3 Zhongfu Zhang, Bing Yao, Jingwen Li, Linzhong Liu, Jianfang Wang, Baogen Xu: On Incidence Graphs. Ars Comb. 87: (2008)
2 Zhongfu Zhang, Pengxiang Qiu, Baogen Xu, Jingwen Li, Xiangen Chen, Bing Yao: Vertex-distinguishing total coloring of graphs. Ars Comb. 87: (2008)
1994
1EESüleyman Özekici, Jingwen Li, Fee Seng Chou: Queues with impolite customers. Queueing Syst. 15(1-4): 261-277 (1994)

Coauthor Index

1Xiangen Chen [2]
2Fee Seng Chou [1]
3Mu-chun Li [4]
4Linzhong Liu [3]
5Süleyman Özekici [1]
6Pengxiang Qiu [2]
7Jianfang Wang [3]
8Zhi-wen Wang [4]
9Baogen Xu [2] [3] [4]
10Bing Yao [2] [3] [4]
11Zhongfu Zhang [2] [3] [4]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)