dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Lisheng Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
2EENan Wang, Xuhui Liu, Jin He, Jizhong Han, Lisheng Zhang, Zhiyong Xu: Collaborative Memory Pool in Cluster System. ICPP 2007: 17
2006
1EEXuhui Liu, Nan Wang, Guozhong Sun, Jizhong Han, Lisheng Zhang, Chengde Han: Remote iSCSI Cache on InfiniBand: An Approach to Optimize iSCSI System. ICPP Workshops 2006: 527-534

Coauthor Index

1Chengde Han [1]
2Jizhong Han [1] [2]
3Jin He [2]
4Xuhui Liu [1] [2]
5Guozhong Sun [1]
6Nan Wang [1] [2]
7Zhiyong Xu [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)