dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xuhui Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEGuoliang Li, Xuhui Liu, Jianhua Feng, Lizhu Zhou: Efficient Similarity Search for Tree-Structured Data. SSDBM 2008: 131-149
5EEXuhui Liu, Guoliang Li, Jianhua Feng, Lizhu Zhou: Effective Indices for Efficient Approximate String Search and Similarity Join. WAIM 2008: 127-134
2007
4EENan Wang, Xuhui Liu, Jin He, Jizhong Han, Lisheng Zhang, Zhiyong Xu: Collaborative Memory Pool in Cluster System. ICPP 2007: 17
3EEJia Jia, Lianhong Cai, Pinyan Lu, Xuhui Liu: Fingerprint matching based on weighting method and the SVM. Neurocomputing 70(4-6): 849-858 (2007)
2006
2 Fangjun Jian, Jizhong Han, Chengde Han, Qin Zhang, Xuhui Liu: Design and Implementation of SoPC with Multi-Bus on a Chip. ESA 2006: 111-117
1EEXuhui Liu, Nan Wang, Guozhong Sun, Jizhong Han, Lisheng Zhang, Chengde Han: Remote iSCSI Cache on InfiniBand: An Approach to Optimize iSCSI System. ICPP Workshops 2006: 527-534

Coauthor Index

1Lianhong Cai [3]
2Jianhua Feng [5] [6]
3Chengde Han [1] [2]
4Jizhong Han [1] [2] [4]
5Jin He [4]
6Jia Jia [3]
7Fangjun Jian [2]
8Guoliang Li [5] [6]
9Pinyan Lu [3]
10Guozhong Sun [1]
11Nan Wang [1] [4]
12Zhiyong Xu [4]
13Lisheng Zhang [1] [4]
14Qin Zhang [2]
15Lizhu Zhou (Li-Zhu Zhou) [5] [6]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)