dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jizhong Han

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
12EEZhiyong Xu, D. Stefanescu, Honggang Zhang, Laxmi N. Bhuyan, Jizhong Han: PROD: Relayed file retrieving in overlay networks. IPDPS 2008: 1-11
2007
11EENan Wang, Xuhui Liu, Jin He, Jizhong Han, Lisheng Zhang, Zhiyong Xu: Collaborative Memory Pool in Cluster System. ICPP 2007: 17
10EEZhiyong Xu, Jizhong Han, Laxmi N. Bhuyan: Scalable and Decentralized Content-Aware Dispatching in Web Clusters. IPCCC 2007: 202-209
9EEZhiying Jiang, Jin He, Jizhong Han, Xigui Wang, Yonghao Zhou, Xubin He: An SRP Target Mode to Improve Read Performance of SRP-Based IB-SANs. ISPA 2007: 245-255
2006
8 Fangjun Jian, Jizhong Han, Chengde Han, Qin Zhang, Xuhui Liu: Design and Implementation of SoPC with Multi-Bus on a Chip. ESA 2006: 111-117
7EEShichao Ma, Jizhong Han, Zhensong Wang: Block-Level Storage Security Architectures. ICCSA (1) 2006: 1010-1018
6EEXuhui Liu, Nan Wang, Guozhong Sun, Jizhong Han, Lisheng Zhang, Chengde Han: Remote iSCSI Cache on InfiniBand: An Approach to Optimize iSCSI System. ICPP Workshops 2006: 527-534
5EELi Ou, Jizhong Han: A Fast Read/Write Process to Reduce RDMA Communication Latency. IWNAS 2006: 138-144
4EEZifeng Xiao, Hongwei Zhang, Yonghao Zhou, Jizhong Han: Design and Performance Evaluation of IPoIB Gateway. IWNAS 2006: 3-8
3EEQin Zhang, Peng Li, Jizhong Han, Chengde Han: Design and Implementation of Reconfigurable Gateway Array of Multiple Fabrics (RGAMF). IWNAS 2006: 81-86
2 Qin Zhang, Jizhong Han, Chengde Han: A Novel Address Mapping Scheduling Strategy for Continuous Flow Parallel FFT Implementation. PDPTA 2006: 630-636
2003
1EEJizhong Han, Shichao Ma: Implementation and Evaluation of a Novel Parallel SAR Imaging Method on Clustering Systems. APPT 2003: 590-599

Coauthor Index

1Laxmi N. Bhuyan [10] [12]
2Chengde Han [2] [3] [6] [8]
3Jin He [9] [11]
4Xubin He [9]
5Fangjun Jian [8]
6Zhiying Jiang [9]
7Peng Li [3]
8Xuhui Liu [6] [8] [11]
9Shichao Ma [1] [7]
10Li Ou [5]
11D. Stefanescu [12]
12Guozhong Sun [6]
13Nan Wang [6] [11]
14Xigui Wang [9]
15Zhensong Wang [7]
16Zifeng Xiao [4]
17Zhiyong Xu [10] [11] [12]
18Honggang Zhang [12]
19Hongwei Zhang [4]
20Lisheng Zhang [6] [11]
21Qin Zhang [2] [3] [8]
22Yonghao Zhou [4] [9]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)