dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xingxing Yu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
46EEQing Cui, Jian Wang, Xingxing Yu: Hamilton circles in infinite planar graphs. J. Comb. Theory, Ser. B 99(1): 110-138 (2009)
45EEBaogang Xu, Xingxing Yu: Judicious k-partitions of graphs. J. Comb. Theory, Ser. B 99(2): 324-337 (2009)
2008
44EEBaogang Xu, Xingxing Yu: Triangle-free subcubic graphs with minimum bipartite density. J. Comb. Theory, Ser. B 98(3): 516-537 (2008)
43EEXingxing Yu: Infinite paths in planar graphs V, 3-indivisible graphs. Journal of Graph Theory 57(4): 275-312 (2008)
2007
42EEWen Jiang, Ye Li, Xingxing Yu: Truncation for Low-Complexity MIMO Signal Detection. IEEE Transactions on Information Theory 53(4): 1564-1571 (2007)
41EEMark Bilinski, Young Soo Kwon, Xingxing Yu: On the reconstruction of planar graphs. J. Comb. Theory, Ser. B 97(5): 745-756 (2007)
40EEZemin Jin, Xingxing Yu, Xiaoyan Zhang: Contractible subgraphs in k-connected graphs. Journal of Graph Theory 55(2): 121-136 (2007)
2006
39EEXiaolong Huang, Zemin Jin, Xingxing Yu, Xiaoyan Zhang: Contractible Cliques in k-Connected Graphs. Graphs and Combinatorics 22(3): 361-370 (2006)
38EEXingxing Yu, Florian Zickfeld: Reducing Hajós' 4-coloring conjecture to 4-connected graphs. J. Comb. Theory, Ser. B 96(4): 482-492 (2006)
37EEGuantao Chen, Laura Sheppardson, Xingxing Yu, Wenan Zang: The circumference of a graph with no K3, t-minor. J. Comb. Theory, Ser. B 96(6): 822-845 (2006)
36EEXingxing Yu: Infinite paths in planar graphs III, 1-way infinite paths. Journal of Graph Theory 51(3): 175-198 (2006)
35EEXingxing Yu: Infinite paths in planar graphs IV, dividing cycles. Journal of Graph Theory 53(3): 173-195 (2006)
34EESean Curran, Orlando Lee, Xingxing Yu: Finding Four Independent Trees . SIAM J. Comput. 35(5): 1023-1058 (2006)
33EEGuantao Chen, Zhicheng Gao, Xingxing Yu, Wenan Zang: Approximating Longest Cycles in Graphs with Bounded Degrees. SIAM J. Comput. 36(3): 635-656 (2006)
2005
32EEGuantao Chen, Zhicheng Gao, Xingxing Yu, Wenan Zang: Approximating the Longest Cycle Problem on Graphs with Bounded Degree. COCOON 2005: 870-884
31EEJózsef Balogh, Martin Kochol, András Pluhár, Xingxing Yu: Covering planar graphs with forests. J. Comb. Theory, Ser. B 94(1): 147-158 (2005)
30EERobin Thomas, Xingxing Yu, Wenan Zang: Hamilton paths in toroidal graphs. J. Comb. Theory, Ser. B 94(2): 214-236 (2005)
29EEXingxing Yu: Infinite paths in planar graphs II, structures and ladder nets. Journal of Graph Theory 48(4): 247-266 (2005)
28EESean Curran, Orlando Lee, Xingxing Yu: Nonseparating Planar Chains in 4-Connected Graphs. SIAM J. Discrete Math. 19(2): 399-419 (2005)
27EESean Curran, Orlando Lee, Xingxing Yu: Chain Decompositions of 4-Connected Graphs. SIAM J. Discrete Math. 19(4): 848-880 (2005)
2004
26EEGuantao Chen, Genghua Fan, Xingxing Yu: Cycles in 4-connected planar graphs. Eur. J. Comb. 25(6): 763-780 (2004)
25EEJun Xu, Abhishek Kumar, Xingxing Yu: On the fundamental tradeoffs between routing table size and network diameter in peer-to-peer networks. IEEE Journal on Selected Areas in Communications 22(1): 151-163 (2004)
24EEXingxing Yu: Infinite paths in planar graphs I: Graphs with radial nets. Journal of Graph Theory 47(2): 147-162 (2004)
23EELiang Sun, Xingxing Yu: Positively curved cubic plane graphs are finite. Journal of Graph Theory 47(4): 241-274 (2004)
22EEGuantao Chen, Jun Xu, Xingxing Yu: Circumference of Graphs with Bounded Degree. SIAM J. Comput. 33(5): 1136-1170 (2004)
2003
21EEAbhishek Kumar, Shashidhar Merugu, Jun Xu, Xingxing Yu: Ulysses: A Robust, Low-Diameter, Low-Latency Peer-ti-Peer Network. ICNP 2003: 258-267
20EESean Curran, Orlando Lee, Xingxing Yu: Chain decompositions and independent trees in 4-connected graphs. SODA 2003: 186-191
19EEGuantao Chen, Ronald J. Gould, Xingxing Yu: Graph Connectivity After Path Removal. Combinatorica 23(2): 185-203 (2003)
18EESean Curran, Xingxing Yu: Nonseparating Cycles in 4-Connected Graphs. SIAM J. Discrete Math. 16(4): 616-629 (2003)
2002
17EEGuantao Chen, Xingxing Yu: A note on fragile graphs. Discrete Mathematics 249(1-3): 41-43 (2002)
16EEGuantao Chen, Xingxing Yu: Long Cycles in 3-Connected Graphs. J. Comb. Theory, Ser. B 86(1): 80-99 (2002)
1998
15EEZhicheng Gao, Xingxing Yu: Tutte cycles in circuit graphs. Discrete Mathematics 182(1-3): 113-124 (1998)
14EEXingxing Yu: Subdivisions in Planar Graphs. J. Comb. Theory, Ser. B 72(1): 10-52 (1998)
1997
13EEZhicheng Gao, Xingxing Yu: Convex Programming and Circumference of 3-Connected Graphs of Low Genus. J. Comb. Theory, Ser. B 69(1): 39-51 (1997)
12EERobin Thomas, Xingxing Yu: Five-Connected Toroidal Graphs Are Hamiltonian. J. Comb. Theory, Ser. B 69(1): 79-96 (1997)
1995
11 Yoshimi Egawa, Katsuhiro Ota, Akira Saito, Xingxing Yu: Non-Contractible Edges in A 3-Connected Graph. Combinatorica 15(3): 357-364 (1995)
1994
10EEPavol Hell, Xingxing Yu, Huishan Zhou: Independence ratios of graph powers. Discrete Mathematics 127(1-3): 213-220 (1994)
9EEHong-Jian Lai, Xingxing Yu, Cun-Quan Zhang: Small Circuit Double Covers of Cubic Multigraphs. J. Comb. Theory, Ser. B 60(2): 177-194 (1994)
8EERobin Thomas, Xingxing Yu: 4-Connected Projective-Planar Graphs Are Hamiltonian. J. Comb. Theory, Ser. B 62(1): 114-132 (1994)
1992
7EERobert L. Hemminger, Xingxing Yu: On 3-connected graphs with contractible edge covers of size k. Discrete Mathematics 101(1-3): 115-133 (1992)
6EEM. R. Hart, Xingxing Yu: On a problem of Hendry. Discrete Mathematics 102(1): 107-108 (1992)
5EEXingxing Yu: On several symmetry conditions for graphs. Discrete Mathematics 102(1): 51-59 (1992)
4EEXingxing Yu: Ends in spanning trees. Discrete Mathematics 104(3): 327-328 (1992)
3EEXingxing Yu: Cyclomatic numbers of connected induced subgraphs. Discrete Mathematics 105(1-3): 275-284 (1992)
2EEXingxing Yu: Non-separating cycles and discrete Jordan curves. J. Comb. Theory, Ser. B 54(1): 142-154 (1992)
1990
1EEXingxing Yu: On neighbourhood line graphs. Discrete Mathematics 91(3): 295-309 (1990)

Coauthor Index

1József Balogh [31]
2Mark Bilinski [41]
3Guantao Chen [16] [17] [19] [22] [26] [32] [33] [37]
4Qing Cui [46]
5Sean Curran [18] [20] [27] [28] [34]
6Yoshimi Egawa [11]
7Genghua Fan [26]
8Zhicheng Gao [13] [15] [32] [33]
9Ronald J. Gould [19]
10M. R. Hart [6]
11Pavol Hell [10]
12Robert L. Hemminger [7]
13Xiaolong Huang [39]
14Wen Jiang [42]
15Zemin Jin [39] [40]
16Martin Kochol [31]
17Abhishek Kumar [21] [25]
18Young Soo Kwon [41]
19Hong-Jian Lai [9]
20Orlando Lee [20] [27] [28] [34]
21Ye Li [42]
22Shashidhar Merugu [21]
23Katsuhiro Ota [11]
24András Pluhár [31]
25Akira Saito [11]
26Laura Sheppardson [37]
27Liang Sun [23]
28Robin Thomas [8] [12] [30]
29Jian Wang [46]
30Baogang Xu [44] [45]
31Jun Xu [21] [22] [25]
32Wenan Zang [30] [32] [33] [37]
33Cun-Quan Zhang [9]
34Xiaoyan Zhang [39] [40]
35Huishan Zhou [10]
36Florian Zickfeld [38]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)