dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yu Yao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEYu Yao, Liqiong Wu, Fuxiang Gao, Wei Yang, Ge Yu: A WAW Model of P2P-based Anti-worm. ICNSC 2008: 1131-1136
2007
2 Jinshuo Liu, Dengyi Zhang, Shubo Liu, Yu Yao: High Noisy Cell Image Segmentation Using Regional Template. FCS 2007: 57-60
2006
1EEZhiyong Qu, Yu Yao: Error Model and Vibration Analysis of Timoshenko Beam Subjected to a Moving Mass. IROS 2006: 3221-3224

Coauthor Index

1Fuxiang Gao [3]
2Jinshuo Liu [2]
3Shubo Liu [2]
4Zhiyong Qu [1]
5Liqiong Wu [3]
6Wei Yang [3]
7Ge Yu [3]
8Dengyi Zhang [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)