dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Liqiong Wu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEYu Yao, Liqiong Wu, Fuxiang Gao, Wei Yang, Ge Yu: A WAW Model of P2P-based Anti-worm. ICNSC 2008: 1131-1136

Coauthor Index

1Fuxiang Gao [1]
2Wei Yang [1]
3Yu Yao [1]
4Ge Yu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)