dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Weidong Xu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEBin Han, Guoliang Li, Tze-Yun Leong, Yanchun Zhang, Lihua Li, Wei Liu, Lei Zhu, Weidong Xu: Identifying Causal Effects from Data for the Clinical Ventilation Process Modelling. BMEI (1) 2008: 517-521
5EEWeidong Xu, Jia Wang, Jun Sun: A Projection Method for Derivation of Non-Shannon-Type Information Inequalities CoRR abs/0804.4774: (2008)
2007
4EEWei Liu, Weidong Xu, Lihua Li: Medical Image Retrieval Based on Bidimensional Empirical Mode Decomposition. BIBE 2007: 641-646
2006
3EEWeidong Xu, Shunren Xia, Huilong Duan, Min Xiao: Segmentation of mass in mammograms using a novel intelligent algorithm. IJPRAI 20(2): 255-270 (2006)
2004
2EEWeidong Xu, Shunren Xia, Hua Xie: Application of CMAC-Based Networks on Medical Image Classification. ISNN (1) 2004: 953-958
1998
1EEMiriam Leeser, Waleed Meleis, Mankuan Michael Vai, Silviu M. S. A. Chiricescu, Weidong Xu, Paul M. Zavracky: Rothko: A Three-Dimensional FPGA. IEEE Design & Test of Computers 15(1): 16-23 (1998)

Coauthor Index

1Silviu M. S. A. Chiricescu [1]
2Huilong Duan [3]
3Bin Han [6]
4Miriam Leeser [1]
5Tze-Yun Leong [6]
6Guoliang Li [6]
7Lihua Li [4] [6]
8Wei Liu [4] [6]
9Waleed Meleis [1]
10Jun Sun [5]
11Mankuan Michael Vai [1]
12Jia Wang [5]
13Shunren Xia [2] [3]
14Min Xiao [3]
15Hua Xie [2]
16Paul M. Zavracky [1]
17Yanchun Zhang [6]
18Lei Zhu [6]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)