dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chunxiang Xu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
5EEChunxiang Xu, Hanpin Wang, Wanling Qu: Modeling and verifying BPEL using synchronized net. SAC 2008: 2358-2362
4EEYu Huang, Hanpin Wang, Wen Zhao, Chunxiang Xu: A practical method to analyze workflow logic models. Concurrency and Computation: Practice and Experience 20(1): 41-60 (2008)
2007
3EEYu Huang, Chunxiang Xu, Hanpin Wang, Yunni Xia, Jiaqi Zhu, Cheng Zhu: Formalizing Web Service Choreography Interface. AINA Workshops (2) 2007: 576-581
2006
2EEYunni Xia, Hanpin Wang, Chunxiang Xu, Liang Li: Stochastic Modeling and Quality Evaluation of Workflow Systems Based on QWF-Nets. International Conference on Computational Science (3) 2006: 988-995
1EEYunni Xia, Hanpin Wang, Yu Huang, Chunxiang Xu: Stochastic modeling and quality evaluation of component-based software systems. QSIC 2006: 377-384

Coauthor Index

1Yu Huang [1] [3] [4]
2Liang Li [2]
3Wanling Qu [5]
4Hanpin Wang [1] [2] [3] [4] [5]
5Yunni Xia [1] [2] [3]
6Wen Zhao [4]
7Cheng Zhu [3]
8Jiaqi Zhu [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)