dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hongguang Xing

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
1EEJunchuan Liu, Yuru Zhang, Tianmiao Wang, Hongguang Xing, Zengmin Tian: Neuromaster: a Robot System for Neurosurgery. ICRA 2004: 824-828

Coauthor Index

1Junchuan Liu [1]
2Zengmin Tian [1]
3Tianmiao Wang [1]
4Yuru Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)