dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Donglai Zhu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEDonglai Zhu, Haizhou Li, Bin Ma, Chin-Hui Lee: Optimizing the Performance of Spoken Language Recognition With Discriminative Training. IEEE Transactions on Audio, Speech & Language Processing 16(8): 1642-1653 (2008)
2006
3EEKong-Aik Lee, Hanwu Sun, Rong Tong, Bin Ma, Minghui Dong, Changhuai You, Donglai Zhu, Chin-Wei Eugene Koh, Lei Wang, Tomi Kinnunen, Chng Eng Siong, Haizhou Li: The IIR Submission to CSLP 2006 Speaker Recognition Evaluation. ISCSLP 2006: 494-505
2EERong Tong, Bin Ma, Kong-Aik Lee, Changhuai You, Donglai Zhu, Tomi Kinnunen, Hanwu Sun, Minghui Dong, Chng Eng Siong, Haizhou Li: Fusion of Acoustic and Tokenization Features for Speaker Recognition. ISCSLP 2006: 566-577
2005
1EEDonglai Zhu, Satoshi Nakamura, Kuldip K. Paliwal, Ren-Hua Wang: Maximum likelihood sub-band adaptation for robust speech recognition. Speech Communication 47(3): 243-264 (2005)

Coauthor Index

1Minghui Dong [2] [3]
2Tomi Kinnunen [2] [3]
3Chin-Wei Eugene Koh [3]
4Chin-Hui Lee [4]
5Kong-Aik Lee [2] [3]
6Haizhou Li [2] [3] [4]
7Bin Ma [2] [3] [4]
8Satoshi Nakamura [1]
9Kuldip K. Paliwal [1]
10Chng Eng Siong (Engsiong Chng) [2] [3]
11Hanwu Sun [2] [3]
12Rong Tong [2] [3]
13Lei Wang [3]
14Ren-Hua Wang [1]
15Changhuai You [2] [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)