dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xi Shi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
2EEJianming Hu, Xi Shi, Jingyan Song, Yangsheng Xu: Optimal Design for Urban Mass Transit Network Based on Evolutionary Algorithms. ICNC (2) 2005: 1089-1100
1 Xi Shi, Yangsheng Xu: A Wearable Translation Robot. ICRA 2005: 4400-4405

Coauthor Index

1Jianming Hu [2]
2Jingyan Song [2]
3Yangsheng Xu [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)