dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianming Hu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
15EEShengqi Ye, Yingjia He, Jianming Hu, Zuo Zhang: Short-Term Traffic Flow Forecasting Based on MARS. FSKD (5) 2008: 669-675
2007
14EEQiao Huang, Jianming Hu, Wei Hu, Tao Wang, Hongliang Bai, Yimin Zhang: A Reliable Logo and Replay Detector for Sports Video. ICME 2007: 1695-1698
2006
13EEJingyan Song, Danya Yao, Jianming Hu, Jingran Ma, Jingchun Wang: A Novel Calibration System for a Space Manipulator. IROS 2006: 4672-4677
12EEQiao Huang, Jianming Hu, Jingyan Song, Tianliang Gao: Radial Basis Function Network for Traffic Scene Classification in Single Image Mode. ISNN (2) 2006: 23-32
2005
11EEJianming Hu, Xi Shi, Jingyan Song, Yangsheng Xu: Optimal Design for Urban Mass Transit Network Based on Evolutionary Algorithms. ICNC (2) 2005: 1089-1100
2002
10EEJianming Hu, Jie Xi, Lide Wu: Automatic Detection and Verification of Text Regions in News Video Frames. IJPRAI 16(2): 257-271 (2002)
9EEJie Xi, Jianming Hu, Lide Wu: Page segmentation of Chinese newspapers. Pattern Recognition 35(12): 2695-2704 (2002)
2001
8 Jie Xi, Jianming Hu, Lide Wu: Page Segmentation of Chinese Newspaper. PRIS 2001: 171-182
1999
7EEJianming Hu, Hong Yan, Mustafa Sakalli: Locating head and face boundaries for head-shoulder images. Pattern Recognition 32(8): 1317-1333 (1999)
6EEJianming Hu, Donggang Yu, Hong Yan: Construction of partitioning paths for touching handwritten characters. Pattern Recognition Letters 20(3): 293-303 (1999)
1998
5 Jianming Hu, Donggang Yu, Hong Yan: Structural Boundary Feature Extraction for Printed Character Recognition. SSPR/SPR 1998: 500-507
4 Jianming Hu, Hong Yan: Locating Segmentation Regions of Connected Handwritten Digits. SSPR/SPR 1998: 508-515
3EEJianming Hu, Hong Yan: A Model-Based Segmentation Method for Handwritten Numeral Strings. Computer Vision and Image Understanding 70(3): 383-403 (1998)
2EEJianming Hu, Hong Yan: Structural primitive extraction and coding for handwritten numeral recognition. Pattern Recognition 31(5): 493-509 (1998)
1EEJianming Hu, Donggang Yu, Hong Yan: A multiple point boundary smoothing algorithm, . Pattern Recognition Letters 19(8): 657-668 (1998)

Coauthor Index

1Hongliang Bai [14]
2Tianliang Gao [12]
3Yingjia He [15]
4Wei Hu [14]
5Qiao Huang [12] [14]
6Jingran Ma [13]
7Mustafa Sakalli [7]
8Xi Shi [11]
9Jingyan Song [11] [12] [13]
10Jingchun Wang [13]
11Tao Wang [14]
12Lide Wu [8] [9] [10]
13Jie Xi [8] [9] [10]
14Yangsheng Xu [11]
15Hong Yan [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
16Danya Yao [13]
17Shengqi Ye [15]
18Donggang Yu [1] [5] [6]
19Yimin Zhang [14]
20Zuo Zhang [15]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)