dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hui Shen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
10EEHui Shen, Aliya Virani, Jianwei Niu: Formalize UML 2 Sequence Diagrams. HASE 2008: 437-440
9EEMing Ke, Xing Huang, Hui Shen, Zongtan Zhou, Xiaogang Chen, Dewen Hu: Combined Analysis of Resting-State fMRI and DTI Data Reveals Abnormal Development of Function-Structure in Early-Onset Schizophrenia. RSKT 2008: 628-635
2007
8EEDorina C. Petriu, Hui Shen, Antonino Sabetta: Performance analysis of aspect-oriented UML models. Software and System Modeling 6(4): 453-471 (2007)
2005
7EEHui Shen, Dorina C. Petriu: Performance Analysis of UML Models Using Aspect-Oriented Modeling Techniques. MoDELS 2005: 156-170
6EEC. Murray Woodside, Dorina C. Petriu, Dorin Bogdan Petriu, Hui Shen, Toqeer Israr, José Merseguer: Performance by unified model analysis (PUMA). WOSP 2005: 1-12
2004
5EETe-Kai Liu, Hui Shen, Santhosh Kumaran: A Capacity Sizing Tool for a Business Process Integration Middleware. CEC 2004: 195-202
4 Fangju Wang, Hui Shen: A High Performance XML Querying Architecture. ICEB 2004: 1019-1024
3 Hui Shen, Mohan S. Kankanhalli, S. H. Srinivasan, Wei-Qi Yan: Mosaic based view enlargement for moving objects in moving pictures. ICME 2004: 807-810
2003
2EEJianxin Zhou, Bingxin Shi, Ling Zou, Hui Shen: Improve TCP Performance in Ad Hoc Netwoks. Revista Comlombiana de Computación 4(1): (2003)
2002
1EEDorina C. Petriu, Hui Shen: Applying the UML Performance Profile: Graph Grammar-Based Derivation of LQN Models from UML Specifications. Computer Performance Evaluation / TOOLS 2002: 159-177

Coauthor Index

1Xiaogang Chen [9]
2Dewen Hu [9]
3Xing Huang [9]
4Toqeer Israr [6]
5Mohan S. Kankanhalli [3]
6Ming Ke [9]
7Santhosh Kumaran [5]
8Te-Kai Liu [5]
9José Merseguer [6]
10Jianwei Niu [10]
11Dorin Bogdan Petriu [6]
12Dorina C. Petriu [1] [6] [7] [8]
13Antonino Sabetta [8]
14Bingxin Shi [2]
15S. H. Srinivasan [3]
16Aliya Virani [10]
17Fangju Wang [4]
18C. Murray Woodside [6]
19Wei-Qi Yan [3]
20Jianxin Zhou [2]
21Zongtan Zhou [9]
22Ling Zou [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)