dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wei-Ting Peng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
3EEWei-Ting Peng, Wei-Jia Huang, Wei-Ta Chu, Chien-Nan Chou, Wen-Yan Chang, Chia-Han Chang, Yi-Ping Hung: A User Experience Model for Home Video Summarization. MMM 2009: 484-495
2008
2EEWei-Ting Peng, Yueh-Hsuan Chiang, Wei-Ta Chu, Wei-Jia Huang, Wei-Lun Chang, Po-Chung Huang, Yi-Ping Hung: Aesthetics-Based Automatic Home Video Skimming System. MMM 2008: 186-197
2007
1EEWei-Ting Peng, En-Wei Huang, Wei-Lun Chang, Po-Chung Huang, Jun-Ying Bai, Han-Ru Chen, Shao-Yi Chien, Shyh-Kang Jeng, Yi-Ping Hung, Li-Chen Fu, Lin-shan Lee: Virtual Conduction System with Multi-Resolution Wall Display. ICME 2007: 10

Coauthor Index

1Jun-Ying Bai [1]
2Chia-Han Chang [3]
3Wei-Lun Chang [1] [2]
4Wen-Yan Chang [3]
5Han-Ru Chen [1]
6Yueh-Hsuan Chiang [2]
7Shao-Yi Chien [1]
8Chien-Nan Chou [3]
9Wei-Ta Chu [2] [3]
10Li-Chen Fu [1]
11En-Wei Huang [1]
12Po-Chung Huang [1] [2]
13Wei-Jia Huang [2] [3]
14Yi-Ping Hung [1] [2] [3]
15Shyh-Kang Jeng [1]
16Lin-shan Lee [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)