dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Po-Chung Huang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEWei-Ting Peng, Yueh-Hsuan Chiang, Wei-Ta Chu, Wei-Jia Huang, Wei-Lun Chang, Po-Chung Huang, Yi-Ping Hung: Aesthetics-Based Automatic Home Video Skimming System. MMM 2008: 186-197
2007
1EEWei-Ting Peng, En-Wei Huang, Wei-Lun Chang, Po-Chung Huang, Jun-Ying Bai, Han-Ru Chen, Shao-Yi Chien, Shyh-Kang Jeng, Yi-Ping Hung, Li-Chen Fu, Lin-shan Lee: Virtual Conduction System with Multi-Resolution Wall Display. ICME 2007: 10

Coauthor Index

1Jun-Ying Bai [1]
2Wei-Lun Chang [1] [2]
3Han-Ru Chen [1]
4Yueh-Hsuan Chiang [2]
5Shao-Yi Chien [1]
6Wei-Ta Chu [2]
7Li-Chen Fu [1]
8En-Wei Huang [1]
9Wei-Jia Huang [2]
10Yi-Ping Hung [1] [2]
11Shyh-Kang Jeng [1]
12Lin-shan Lee [1]
13Wei-Ting Peng [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)