dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wei-Jia Huang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
3EEWei-Ting Peng, Wei-Jia Huang, Wei-Ta Chu, Chien-Nan Chou, Wen-Yan Chang, Chia-Han Chang, Yi-Ping Hung: A User Experience Model for Home Video Summarization. MMM 2009: 484-495
2008
2EEYing-Hong Wang, Kuo-Feng Huang, Chien-Shan Kuo, Wei-Jia Huang: Dynamic MAP Selection Mechanism for HMIPv6. AINA 2008: 691-696
1EEWei-Ting Peng, Yueh-Hsuan Chiang, Wei-Ta Chu, Wei-Jia Huang, Wei-Lun Chang, Po-Chung Huang, Yi-Ping Hung: Aesthetics-Based Automatic Home Video Skimming System. MMM 2008: 186-197

Coauthor Index

1Chia-Han Chang [3]
2Wei-Lun Chang [1]
3Wen-Yan Chang [3]
4Yueh-Hsuan Chiang [1]
5Chien-Nan Chou [3]
6Wei-Ta Chu [1] [3]
7Kuo-Feng Huang [2]
8Po-Chung Huang [1]
9Yi-Ping Hung [1] [3]
10Chien-Shan Kuo [2]
11Wei-Ting Peng [1] [3]
12Ying-Hong Wang [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)