dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Sheng Luan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
1EECai Meng, Tianmiao Wang, Wusheng Chou, Sheng Luan, Yuru Zhang, Zengmin Tian: Remote Surgery Case: Robot-assisted Teleneurosurgery. ICRA 2004: 819-823

Coauthor Index

1Wusheng Chou [1]
2Cai Meng [1]
3Zengmin Tian [1]
4Tianmiao Wang [1]
5Yuru Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)