dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianjiang Lu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
51EEJianjiang Lu, Yanhui Li, Bo Zhou, Dazhou Kang: Reasoning within extended fuzzy description logic. Knowl.-Based Syst. 22(1): 28-37 (2009)
2008
50EEBo Zhou, Zhuang Miao, Yafei Zhang, Jianjiang Lu: A Tableau Algorithm for EFSHOIN Ontologies. FSKD (5) 2008: 141-145
49EEJianjiang Lu, Dazhou Kang, Yafei Zhang, Yanhui Li, Bo Zhou: A Family of Fuzzy Description Logics with Comparison Expressions. RSKT 2008: 395-402
48EEBo Zhou, Jianjiang Lu, Yanhui Li, Yafei Zhang, Dazhou Kang: Reasoning Problems on Distributed Fuzzy Ontologies. RSKT 2008: 588-595
47EEJianjiang Lu, Dazhou Kang, Yafei Zhang, Yanhui Li: Approximate information retrieval based on multielement bounds. Knowl.-Based Syst. 21(2): 123-139 (2008)
46EEJianjiang Lu, Tianzhong Zhao, Yafei Zhang: Feature selection based-on genetic algorithm for image annotation. Knowl.-Based Syst. 21(8): 887-891 (2008)
2007
45EEJianjiang Lu, Yanhui Li, Bo Zhou, Dazhou Kang, Yafei Zhang: Distributed Reasoning with Fuzzy Description Logics. International Conference on Computational Science (1) 2007: 196-203
44EEJianjiang Lu, Jinpeng Wang, Yafei Zhang, Bo Zhou, Yanhui Li, Zhuang Miao: An Inference Control Algorithm for RDF(S) Repository. PAISI 2007: 262-268
2006
43EEPeng Wang, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Dazhou Kang, Jin Zhou: Mapping Ontology Relations: An Approach Based on Best Approximations. APWeb 2006: 930-936
42EEYanhui Li, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Dazhou Kang: Discrete Tableau Algorithms for FSHI. Description Logics 2006
41EEDazhou Kang, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Yanhui Li: Reasoning for Fuzzy Description Logic with Comparison Expressions. Description Logics 2006
40EEYanhui Li, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Dazhou Kang: Reasoning Technique for Extended Fuzzy ALCQ. ICCSA (2) 2006: 1179-1188
39EEBaowen Xu, Yanhui Li, Jianjiang Lu, Dazhou Kang: Secure OWL Query. International Conference on Computational Science (4) 2006: 95-103
38EEDazhou Kang, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Yanhui Li: A Fuzzy Extension of Description Logic ALC with Comparison Expressions. KES (1) 2006: 647-654
37EEYanhui Li, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Dazhou Kang: A Distributed and Fuzzy Extension of Description Logics. KES (1) 2006: 655-662
36EEJianjiang Lu, Baowen Xu, Yanhui Li, Dazhou Kang: A family of Extended Fuzzy Description Logics. IJBIDM 1(4): 384-400 (2006)
2005
35EEDazhou Kang, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Yanhui Li, Peng Wang: Refined Approximation of Concepts in Ontology. AI*IA 2005: 82-85
34EEYanhui Li, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Dazhou Kang, Peng Wang: A Family of Extended Fuzzy Description Logics. COMPSAC (1) 2005: 221-226
33EEDazhou Kang, Hanwu Chen, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Keyue Li, William C. Chu: Approximate Information Retrieval for Heterogeneity Ontologies. CW 2005: 539-544
32EEJianjiang Lu, Baowen Xu, Dazhou Kang, Yanhui Li, Peng Wang: Approximations of Concept Based on Multielement Bounds. DEXA 2005: 676-685
31EEJianjiang Lu, Baowen Xu, Yanhui Li, Dazhou Kang, Peng Wang: Extended Fuzzy ALCN and Its Tableau Algorithm. FSKD (1) 2005: 232-242
30 Baowen Xu, Peng Wang, Jianjiang Lu, Dazhou Kang, Yanhui Li: A Framework for Managing Multiple Ontologies: The Function-Oriented Perspective. ICEIS (3) 2005: 300-305
29EEYanhui Li, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Dazhou Kang, Jie Xu: Reasoning Technique for Extended Fuzzy Description Logics. ICTAI 2005: 665-666
28 Dazhou Kang, Peng Wang, Jianjiang Lu, Jixiang Jiang, Baowen Xu: Logic-based Inference Detection in Querying XML Document. IKE 2005: 105-112
27EEPeng Wang, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Dazhou Kang, Yanhui Li: Manage Distributed Ontologies on the Semantic Web. ISPA 2005: 1047-1054
26EEDazhou Kang, Jianjiang Lu, Baowen Xu, Peng Wang, Yanhui Li: A Framework of Checking Subsumption Relations Between Composite Concepts in Different Ontologies. KES (1) 2005: 953-959
25EEBaowen Xu, Dazhou Kang, Jianjiang Lu, Yanhui Li, Jixiang Jiang: Mapping Fuzzy Concepts Between Fuzzy Ontologies. KES (3) 2005: 199-205
24EEYanhui Li, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Dazhou Kang, Peng Wang: Extended Fuzzy Description Logic ALCN. KES (4) 2005: 896-902
23EEYanhui Li, Jianjiang Lu, Baowen Xu, Dazhou Kang, Jixiang Jiang: A Fuzzy Extension of Description Logic ALCH. MICAI 2005: 152-161
22EEDazhou Kang, Jianjiang Lu, Baowen Xu, Yanhui Li, Yanxiang He: Two Reasoning Methods for Extended Fuzzy ALCH. OTM Conferences (2) 2005: 1588-1595
2004
21EEJianjiang Lu, Baowen Xu, Jixiang Jiang: Generating Different Semantic Spaces for Document Classification. AWCC 2004: 430-436
20EEBaowen Xu, Dazhou Kang, Jianjiang Lu: A Framework of Extracting Sub-ontology. AWCC 2004: 493-498
19EEBaowen Xu, Peng Wang, Jianjiang Lu, Yanhui Li, Dazhou Kang: Bridge Ontology and Its Role in Semantic Annotation. CW 2004: 329-334
18EEDazhou Kang, Baowen Xu, Jianjiang Lu, William C. Chu: A Complexity Measure for Ontology Based on UML. FTDCS 2004: 222-228
17EEJianjiang Lu, Baowen Xu, Wenxian Zhang, Dazhou Kang: Query Between Heterogeneous Ontology-Based Information Sources Using Association Matrix. ICADL 2004: 650
16EEBaowen Xu, Peng Wang, Jianjiang Lu, Yanhui Li, Dazhou Kang: Theory and Semantic Refinement of Bridge Ontology Based on Multi-Ontologies. ICTAI 2004: 442-449
15EEJixiang Jiang, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Hongji Yang: Local Nonnegative Matrix Factorization for Mining Typical User Session Profile. ICWE 2004: 558-562
14 Baowen Xu, Jixiang Jiang, Jianjiang Lu, Peng Wang: Non-negative Matrix Factorization for Filtering Chinese and Oriental Language Document. IKE 2004: 192-196
13 Dazhou Kang, Baowen Xu, Wenxian Zhang, Jianjiang Lu: An Object-Extracting Approach Based on Non-negative Matrix Factorization. IRI 2004: 1-5
12 Baowen Xu, Dazhou Kang, Jianjiang Lu, Peng Wang, Yanhui Li: Equivalent Individuals on the Semantic Web. IRI 2004: 253-258
11EEBaowen Xu, Dazhou Kang, Jianjiang Lu: A Structural Complexity Measure for UML Class Diagrams. International Conference on Computational Science 2004: 421-424
10EEDazhou Kang, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Peng Wang, Yanhui Li: Extracting Sub-ontology from Multiple Ontologies. OTM Workshops 2004: 731-740
9EEPeng Wang, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Yanhui Li, Dazhou Kang: Theory and Semi-automatic Generation of Bridge Ontology in Multi-ontologies Environment. OTM Workshops 2004: 763-767
2003
8EEBaowen Xu, Jianjiang Lu, Yingzhou Zhang, Lei Xu, Huowang Chen, Hongji Yang: Parallel Algorithm for Mining Fuzzy Association Rules. CW 2003: 288-293
7EEDazhou Kang, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Yingzhou Zhang: CSCW in Design on the Semantic Web. GCC (2) 2003: 736-743
6EEJianjiang Lu, Baowen Xu, Dazhou Kang, Huowang Chen, Hongji Yang: Mining Association Rules with Linguistic Terms. ICTAI 2003: 129-133
5 Jianjiang Lu, Baowen Xu, William C. Chu, Hongji Yang: Non-Negative Matrix for Mining Typical user Profiles Factorization. IKE 2003: 539-543
4 Baowen Xu, Jianjiang Lu, William C. Chu, Hongji Yang: Classification Method for Interval Valued Relational Database. IKE 2003: 566-570
3 Baowen Xu, Jianjiang Lu, Gangshi Huang: A constrained non-negative matrix factorization in information retrieva. IRI 2003: 273-277
2 Jianjiang Lu, Baowen Xu, Jixiang Jiang: A prediction method of fuzzy association rules. IRI 2003: 98-103
1EEJianjiang Lu, Baowen Xu, Hongji Yang: Matrix Dimensionality Reduction for Mining Web Logs. Web Intelligence 2003: 405-408

Coauthor Index

1Hanwu Chen [33]
2Huowang Chen [6] [8]
3William C. Chu (William Cheng-Chung Chu) [4] [5] [18] [33]
4Yanxiang He [22]
5Gangshi Huang [3]
6Jixiang Jiang [2] [14] [15] [21] [23] [25] [28]
7Dazhou Kang [6] [7] [9] [10] [11] [12] [13] [16] [17] [18] [19] [20] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [45] [47] [48] [49] [51]
8Keyue Li [33]
9Yanhui Li [9] [10] [12] [16] [19] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [29] [30] [31] [32] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45] [47] [48] [49] [51]
10Zhuang Miao [44] [50]
11Jinpeng Wang [44]
12Peng Wang [9] [10] [12] [14] [16] [19] [24] [26] [27] [28] [30] [31] [32] [34] [35] [43]
13Baowen Xu [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43]
14Jie Xu [29]
15Lei Xu [8]
16Hongji Yang [1] [4] [5] [6] [8] [15]
17Wenxian Zhang [13] [17]
18Yafei Zhang [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]
19Yingzhou Zhang [7] [8]
20Tianzhong Zhao [46]
21Bo Zhou [44] [45] [48] [49] [50] [51]
22Jin Zhou [43]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)