dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Keyue Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
1EEDazhou Kang, Hanwu Chen, Baowen Xu, Jianjiang Lu, Keyue Li, William C. Chu: Approximate Information Retrieval for Heterogeneity Ontologies. CW 2005: 539-544

Coauthor Index

1Hanwu Chen [1]
2William C. Chu (William Cheng-Chung Chu) [1]
3Dazhou Kang [1]
4Jianjiang Lu [1]
5Baowen Xu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)