dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jinpeng Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EEJianjiang Lu, Jinpeng Wang, Yafei Zhang, Bo Zhou, Yanhui Li, Zhuang Miao: An Inference Control Algorithm for RDF(S) Repository. PAISI 2007: 262-268

Coauthor Index

1Yanhui Li [1]
2Jianjiang Lu [1]
3Zhuang Miao [1]
4Yafei Zhang [1]
5Bo Zhou [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)