dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Changning Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEShunmin He, Changning Liu, Geir Skogerbø, Haitao Zhao, Jie Wang, Tao Liu, Baoyan Bai, Yi Zhao, Runsheng Chen: NONCODE v2.0: decoding the non-coding. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 170-172 (2008)
2006
3EETao Wu, Jie Wang, Changning Liu, Yong Zhang, Baochen Shi, Xiaopeng Zhu, Zhihua Zhang, Geir Skogerbø, Lan Chen, Hongchao Lu, Yi Zhao, Runsheng Chen: NPInter: the noncoding RNAs and protein related biomacromolecules interaction database. Nucleic Acids Research 34(Database-Issue): 150-152 (2006)
2EEXiaosong Wang, Haitao Zhao, Qingwen Xu, Weibo Jin, Changning Liu, Huagang Zhang, Zhibin Huang, Xinyu Zhang, Yu Zhang, Dianqi Xin, Andrew J. G. Simpson, Lloyd J. Old, Yanqun Na, Yi Zhao, Weifeng Chen: HPtaa database-potential target genes for clinical diagnosis and immunotherapy of human carcinoma. Nucleic Acids Research 34(Database-Issue): 607-612 (2006)
2005
1EEChangning Liu, Baoyan Bai, Geir Skogerbø, Lun Cai, Wei Deng, Yong Zhang, Dongbo Bu, Yi Zhao, Runsheng Chen: NONCODE: an integrated knowledge database of non-coding RNAs. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 112-115 (2005)

Coauthor Index

1Baoyan Bai [1] [4]
2Dongbo Bu [1]
3Lun Cai [1]
4Lan Chen [3]
5Runsheng Chen [1] [3] [4]
6Weifeng Chen [2]
7Wei Deng [1]
8Shunmin He [4]
9Zhibin Huang [2]
10Weibo Jin [2]
11Tao Liu [4]
12Hongchao Lu [3]
13Yanqun Na [2]
14Lloyd J. Old [2]
15Baochen Shi [3]
16Andrew J. G. Simpson [2]
17Geir Skogerbø [1] [3] [4]
18Jie Wang [3] [4]
19Xiaosong Wang [2]
20Tao Wu [3]
21Dianqi Xin [2]
22Qingwen Xu [2]
23Huagang Zhang [2]
24Xinyu Zhang [2]
25Yong Zhang [1] [3]
26Yu Zhang [2]
27Zhihua Zhang [3]
28Haitao Zhao [2] [4]
29Yi Zhao [1] [2] [3] [4]
30Xiaopeng Zhu [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)