dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaosong Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEXiaosong Wang, Haitao Zhao, Qingwen Xu, Weibo Jin, Changning Liu, Huagang Zhang, Zhibin Huang, Xinyu Zhang, Yu Zhang, Dianqi Xin, Andrew J. G. Simpson, Lloyd J. Old, Yanqun Na, Yi Zhao, Weifeng Chen: HPtaa database-potential target genes for clinical diagnosis and immunotherapy of human carcinoma. Nucleic Acids Research 34(Database-Issue): 607-612 (2006)

Coauthor Index

1Weifeng Chen [1]
2Zhibin Huang [1]
3Weibo Jin [1]
4Changning Liu [1]
5Yanqun Na [1]
6Lloyd J. Old [1]
7Andrew J. G. Simpson [1]
8Dianqi Xin [1]
9Qingwen Xu [1]
10Huagang Zhang [1]
11Xinyu Zhang [1]
12Yu Zhang [1]
13Haitao Zhao [1]
14Yi Zhao [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)