dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yingjie Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
12EEYingjie Li, Yixin Yin: Towards Suspicious Behavior Discovery in VideoSurveillance System. WKDD 2009: 539-541
2008
11EEDingxuan Zhao, Gongjie Cui, Yingjie Li, Jie Gong, Shubo Liu, Yuankun Zhang: Automatic Shift with 4-parameter of Construction Vehicle based on Neural Network Model. RAM 2008: 688-692
10EEYong Xue, Wei Wan, Yingjie Li, Jie Guang, Linyian Bai, Ying Wang, Jianwen Ai: Quantitative Retrieval of Geophysical Parameters Using Satellite Data. IEEE Computer 41(4): 33-40 (2008)
2007
9EERui Wang, Xueli Yu, Yingjie Li, Jianlin Li, Jingyu Sun: Behavior Analysis Based Automatic Composition of Semantic Web Services. AWIC 2007: 357-362
8EESanthosh Kumaran, Yingjie Li, Pankaj Dhoolia: The Deep Structure of Service Management. ICEBE 2007: 62-70
2006
7EELi Wang, Wenli Wu, Yingjie Li, Xueli Yu: Content-aware Trust Statement for semantic Grid. SKG 2006: 95
6EEYingjie Li, Xueli Yu, Lili Geng, Li Wang: Research on Reasoning of the Dynamic Semantic Web Services Composition. Web Intelligence 2006: 435-441
5EEYingjie Li, Li Wang, Xueli Yu, Wen Li, Yu Xing: DLAIP: A Description Logic Based Approach for Dynamic Semantic Web Services Composition. Advances in Web Intelligence and Data Mining 2006: 141-150
2005
4EEYu Xing, Yingjie Li, Xueli Yu: Using Semantic Matching, Research on Semantic Web Services Composition. AWIC 2005: 445-450
3EEYingjie Li, Ming-Tsan Liu: SDSR: A Scalable Data Storage and Retrieval Service for Wireless Ad Hoc Networks. ICOIN 2005: 499-509
2003
2EEYingjie Li, Ming T. Liu: Optimization of Performance Gain in Content Distribution Networks with Serve Replicas. SAINT 2003: 182-189
2000
1EECho-Yu Chiang, Yingjie Li, Ming T. Liu, Mervin E. Muller: On Request Forwarding for Dynamic Web Caching Hierarchies. ICDCS 2000: 262-269

Coauthor Index

1Jianwen Ai [10]
2Linyian Bai [10]
3Cho-Yu Chiang [1]
4Gongjie Cui [11]
5Pankaj Dhoolia [8]
6Lili Geng [6]
7Jie Gong [11]
8Jie Guang [10]
9Santhosh Kumaran [8]
10Jianlin Li [9]
11Wen Li [5]
12Ming T. Liu (Ming-Tsan Liu) [1] [2] [3]
13Shubo Liu [11]
14Mervin E. Muller [1]
15Jingyu Sun [9]
16Wei Wan [10]
17Li Wang [5] [6] [7]
18Rui Wang [9]
19Ying Wang [10]
20Wenli Wu [7]
21Yu Xing [4] [5]
22Yong Xue [10]
23Yixin Yin [12]
24Xueli Yu [4] [5] [6] [7] [9]
25Yuankun Zhang [11]
26Dingxuan Zhao [11]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)