dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Sheng-An Lee

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEChia-Ying Yang, Chao-Hui Chang, Ya-Ling Yu, Tsu-Chun Emma Lin, Sheng-An Lee, Chueh-Chuan Yen, Jinn-Moon Yang, Jin-Mei Lai, Yi-Ren Hong, Tzu-Ling Tseng, Kun-Mao Chao, Chi-Ying F. Huang: PhosphoPOINT: a comprehensive human kinase interactome and phospho-protein database. ECCB 2008: 14-20
2005
2EEChen-hsiung Chan, Sheng-An Lee, Cheng-Yan Kao, Huai-Kuang Tsai: Improving EAX with restricted 2-opt. GECCO 2005: 1471-1476
2004
1 Yu-Cheng Huang, Yu-Chih Chao, Shwu-Bin Lin, Huai-Kuang Tsai, Chun-Fan Chang, Sheng-An Lee, Cheng-Yan Kao: A Tool to Determine the Specificity of Antisense Oligonucleotide. METMBS 2004: 447-449

Coauthor Index

1Chen-hsiung Chan [2]
2Chao-Hui Chang [3]
3Chun-Fan Chang [1]
4Kun-Mao Chao [3]
5Yu-Chih Chao [1]
6Yi-Ren Hong [3]
7Chi-Ying F. Huang [3]
8Yu-Cheng Huang [1]
9Cheng-Yan Kao [1] [2]
10Jin-Mei Lai [3]
11Shwu-Bin Lin [1]
12Tsu-Chun Emma Lin [3]
13Huai-Kuang Tsai [1] [2]
14Tzu-Ling Tseng [3]
15Chia-Ying Yang [3]
16Jinn-Moon Yang [3]
17Chueh-Chuan Yen [3]
18Ya-Ling Yu [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)