dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jin-Mei Lai

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEChia-Ying Yang, Chao-Hui Chang, Ya-Ling Yu, Tsu-Chun Emma Lin, Sheng-An Lee, Chueh-Chuan Yen, Jinn-Moon Yang, Jin-Mei Lai, Yi-Ren Hong, Tzu-Ling Tseng, Kun-Mao Chao, Chi-Ying F. Huang: PhosphoPOINT: a comprehensive human kinase interactome and phospho-protein database. ECCB 2008: 14-20

Coauthor Index

1Chao-Hui Chang [1]
2Kun-Mao Chao [1]
3Yi-Ren Hong [1]
4Chi-Ying F. Huang [1]
5Sheng-An Lee [1]
6Tsu-Chun Emma Lin [1]
7Tzu-Ling Tseng [1]
8Chia-Ying Yang [1]
9Jinn-Moon Yang [1]
10Chueh-Chuan Yen [1]
11Ya-Ling Yu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)