dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chi-Ying F. Huang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEChia-Ying Yang, Chao-Hui Chang, Ya-Ling Yu, Tsu-Chun Emma Lin, Sheng-An Lee, Chueh-Chuan Yen, Jinn-Moon Yang, Jin-Mei Lai, Yi-Ren Hong, Tzu-Ling Tseng, Kun-Mao Chao, Chi-Ying F. Huang: PhosphoPOINT: a comprehensive human kinase interactome and phospho-protein database. ECCB 2008: 14-20
2005
2EEKuang-Chi Chen, Tse-Yi Wang, Huei-Hun Tseng, Chi-Ying F. Huang, Cheng-Yan Kao: A stochastic differential equation model for quantifying transcriptional regulatory network in Saccharomyces cerevisiae. Bioinformatics 21(12): 2883-2890 (2005)
2004
1EETao-Wei Huang, An-Chi Tien, Wen-Shien Huang, Yuan-Chii G. Lee, Chin-Lin Peng, Huei-Hun Tseng, Cheng-Yan Kao, Chi-Ying F. Huang: POINT: a database for the prediction of protein-protein interactions based on the orthologous interactome. Bioinformatics 20(17): 3273-3276 (2004)

Coauthor Index

1Chao-Hui Chang [3]
2Kun-Mao Chao [3]
3Kuang-Chi Chen [2]
4Yi-Ren Hong [3]
5Tao-Wei Huang [1]
6Wen-Shien Huang [1]
7Cheng-Yan Kao [1] [2]
8Jin-Mei Lai [3]
9Sheng-An Lee [3]
10Yuan-Chii G. Lee [1]
11Tsu-Chun Emma Lin [3]
12Chin-Lin Peng [1]
13An-Chi Tien [1]
14Huei-Hun Tseng [1] [2]
15Tzu-Ling Tseng [3]
16Tse-Yi Wang [2]
17Chia-Ying Yang [3]
18Jinn-Moon Yang [3]
19Chueh-Chuan Yen [3]
20Ya-Ling Yu [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)