dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Toshikazu Fukushima

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
11EEChangjian Hu, Liqin Xu, Guoyang Shen, Toshikazu Fukushima: Temporal Company Relation Mining from the Web. APWeb/WAIM 2009: 392-403
10EEYongcai Wang, Junhui Zhao, Toshikazu Fukushima: LOCK: A Highly Accurate, Easy-to-Use Location-Based Access Control System. LoCA 2009: 254-270
2008
9EEHongwei Qi, Qiangze Feng, Bangyong Liang, Toshikazu Fukushima: Ontology-Based Mobile Information Service Platform. APWeb 2008: 239-250
2006
8EEHongwei Qi, Yuguang Liu, Huifeng Liu, Xiaowei Liu, Yabo Wang, Toshikazu Fukushima, Yufei Zheng, Haitao Wang, Qiangze Feng, Han Lu, Shi Wang, Cungen Cao: A Map Ontology Driven Approach to Natural Language Traffic Information Processing and Services. ASWC 2006: 696-710
2004
7EENozomi Kobayashi, Kentaro Inui, Yuji Matsumoto, Kenji Tateishi, Toshikazu Fukushima: Collecting Evaluative Expressions for Opinion Extraction. IJCNLP 2004: 596-605
2002
6EESatoshi Morinaga, Kenji Yamanishi, Kenji Tateishi, Toshikazu Fukushima: Mining product reputations on the Web. KDD 2002: 341-349
2000
5EEKoichi Konishi, Kentaro Kikuchi, Hideki Kawai, Kunihiko Kojima, Ken'ichi Ohmachi, Susumu Akamine, Toshikazu Fukushima: Chained Declustering using Multiple Conventional Filesystems. CLUSTER 2000: 381-382
1999
4EEKatsushi Matsuda, Toshikazu Fukushima: Task-Oriented World Wide Web Retrieval by Document Type Classification. CIKM 1999: 109-113
3EETetsuya Sakai, Tsuyoshi Kitani, Yasushi Ogawa, Tetsuya Ishikawa, Haruo Kimoto, Ikuo Keshi, Jun Toyoura, Toshikazu Fukushima, Kunio Matsui, Yoshihiro Ueda, Takenobu Tokunaga, Hiroshi Tsuruoka, Hidekazu Nakawatase, Teru Agata, Noriko Kando: BMIR-J2: A Test Collection for Evaluation of Japanese Information Retrieval Systems. SIGIR Forum 33(1): 13-17 (1999)
1998
2EETsuyoshi Kitani, Yasushi Ogawa, Tetsuya Ishikawa, Haruo Kimoto, Ikuo Keshi, Jun Toyoura, Toshikazu Fukushima, Kunio Matsui, Yoshihiro Ueda, Tetsuya Sakai, Takenobu Tokunaga, Hiroshi Tsuruoka, Hidekazu Nakawatase, Teru Agata: Lessons from BMIR-J2: A Test Collection for Japanese IR Systems. SIGIR 1998: 345-346
1990
1 Toshikazu Fukushima, Yutaka Ohyama, Hitoshi Miyai: A Hardware Algorithm for High Speed Morpheme Extraction and its Implementation. ACL 1990: 307-314

Coauthor Index

1Teru Agata [2] [3]
2Susumu Akamine [5]
3Cungen Cao [8]
4Qiangze Feng [8] [9]
5Changjian Hu [11]
6Kentaro Inui [7]
7Tetsuya Ishikawa [2] [3]
8Noriko Kando [3]
9Hideki Kawai [5]
10Ikuo Keshi [2] [3]
11Kentaro Kikuchi [5]
12Haruo Kimoto [2] [3]
13Tsuyoshi Kitani [2] [3]
14Nozomi Kobayashi [7]
15Kunihiko Kojima [5]
16Koichi Konishi [5]
17Bangyong Liang [9]
18Huifeng Liu [8]
19Xiaowei Liu [8]
20Yuguang Liu [8]
21Han Lu [8]
22Katsushi Matsuda [4]
23Kunio Matsui [2] [3]
24Yuji Matsumoto [7]
25Hitoshi Miyai [1]
26Satoshi Morinaga [6]
27Hidekazu Nakawatase [2] [3]
28Yasushi Ogawa [2] [3]
29Ken'ichi Ohmachi [5]
30Yutaka Ohyama [1]
31Hongwei Qi [8] [9]
32Tetsuya Sakai [2] [3]
33Guoyang Shen [11]
34Kenji Tateishi [6] [7]
35Takenobu Tokunaga [2] [3]
36Jun Toyoura [2] [3]
37Hiroshi Tsuruoka [2] [3]
38Yoshihiro Ueda [2] [3]
39Haitao Wang [8]
40Shi Wang [8]
41Yabo Wang [8]
42Yongcai Wang [10]
43Liqin Xu [11]
44Kenji Yamanishi [6]
45Junhui Zhao [10]
46Yufei Zheng [8]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)