dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yabo Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
4EEHongwei Qi, Yuguang Liu, Huifeng Liu, Xiaowei Liu, Yabo Wang, Toshikazu Fukushima, Yufei Zheng, Haitao Wang, Qiangze Feng, Han Lu, Shi Wang, Cungen Cao: A Map Ontology Driven Approach to Natural Language Traffic Information Processing and Services. ASWC 2006: 696-710
1994
3EEYabo Wang, David Lorge Parnas: Simulating the Behavior of Software Modules by Trace Rewriting. IEEE Trans. Software Eng. 20(10): 750-759 (1994)
1993
2EEYabo Wang, David Lorge Parnas: Simulating the Behaviour of Software Modules by Trace Rewriting. ICSE 1993: 14-23
1992
1 Yabo Wang, David Lorge Parnas: Trace Rewriting Systems. CTRS 1992: 343-356

Coauthor Index

1Cungen Cao [4]
2Qiangze Feng [4]
3Toshikazu Fukushima [4]
4Huifeng Liu [4]
5Xiaowei Liu [4]
6Yuguang Liu [4]
7Han Lu [4]
8David Lorge Parnas [1] [2] [3]
9Hongwei Qi [4]
10Haitao Wang [4]
11Shi Wang [4]
12Yufei Zheng [4]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)