dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Guoyang Shen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
2EEChangjian Hu, Liqin Xu, Guoyang Shen, Toshikazu Fukushima: Temporal Company Relation Mining from the Web. APWeb/WAIM 2009: 392-403
2006
1EEGuoyang Shen, Bin Gao, Tie-Yan Liu, Guang Feng, Shiji Song, Hang Li: Detecting Link Spam Using Temporal Information. ICDM 2006: 1049-1053

Coauthor Index

1Guang Feng [1]
2Toshikazu Fukushima [2]
3Bin Gao [1]
4Changjian Hu [2]
5Hang Li [1]
6Tie-Yan Liu [1]
7Shiji Song [1]
8Liqin Xu [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)