dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhaowei Fan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
3EEYiyu Cai, Baifang Lu, Zhaowei Fan, Chandrasekaran Indhumathi, Kian Teck Lim, Ching Wern Chan, Yuan Jiang, Lin Li: Bio-edutainment: Learning life science through X gaming. Computers & Graphics 30(1): 3-9 (2006)
2EEBaifang Lu, Zhaowei Fan, Jianmin Zheng, Lin Li: Bio-native Shape Modeling and Virtual Reality for Bio Education. Int. J. Image Graphics 6(2): 251-266 (2006)
2003
1EEZhaowei Fan, Huagen Wan, Shuming Gao: IBCD: a fast collision detection algorithm based on image space using OBB. Journal of Visualization and Computer Animation 14(4): 169-181 (2003)

Coauthor Index

1Yiyu Cai [3]
2Ching Wern Chan [3]
3Shuming Gao [1]
4Chandrasekaran Indhumathi [3]
5Yuan Jiang [3]
6Lin Li [2] [3]
7Kian Teck Lim [3]
8Baifang Lu [2] [3]
9Huagen Wan [1]
10Jianmin Zheng [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)