dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Baifang Lu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
3EEYiyu Cai, C. W. Chan, Baifang Lu, Chandrasekaran Indhumathi, Yuan Jiang: VR-Enabled Bio Edutainment. Edutainment 2006: 4
2EEYiyu Cai, Baifang Lu, Zhaowei Fan, Chandrasekaran Indhumathi, Kian Teck Lim, Ching Wern Chan, Yuan Jiang, Lin Li: Bio-edutainment: Learning life science through X gaming. Computers & Graphics 30(1): 3-9 (2006)
1EEBaifang Lu, Zhaowei Fan, Jianmin Zheng, Lin Li: Bio-native Shape Modeling and Virtual Reality for Bio Education. Int. J. Image Graphics 6(2): 251-266 (2006)

Coauthor Index

1Yiyu Cai [2] [3]
2C. W. Chan [3]
3Ching Wern Chan [2]
4Zhaowei Fan [1] [2]
5Chandrasekaran Indhumathi [2] [3]
6Yuan Jiang [2] [3]
7Lin Li [1] [2]
8Kian Teck Lim [2]
9Jianmin Zheng [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)