dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qiang Dou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEYing Zhang, Qiang Dou, Gen Li, Xuejun Yang, Yongjin Li, Caixia Huang: Mapping and Optimizing 2-D Jacobi Iteration on a Stream Processor. HPCC 2008: 389-396
2007
5EEJinbo Xu, Yong Dou, Junfeng Li, Xingming Zhou, Qiang Dou: FPGA Accelerating Algorithms of Active Shape Model in People Tracking Applications. DSD 2007: 432-435
4EEGuoteng Pan, Qiang Dou, Lunguo Xie: A Two-Level Directory Organization Solution for CC-NUMA Systems. ICA3PP 2007: 142-152
3EEGuoteng Pan, Qiang Dou, Lunguo Xie: Study on distributing pattern of shared data in CC-NUMA system. SNPD (3) 2007: 9-14
2006
2EEGuoteng Pan, Lunguo Xie, Qiang Dou, Erhua He: A New Hybrid Directory Scheme for Shared Memory Multi-processors. CSR 2006: 498-504
2004
1EEGuoteng Pan, Qiang Dou, Luoguo Xie, Guangming Liu, Haifang Zhou, Xiaoqian Zhu, Erhua He: Configuration of the Galaxy Grid Node Environment. GCC Workshops 2004: 697-703

Coauthor Index

1Yong Dou [5]
2Erhua He [1] [2]
3Caixia Huang [6]
4Gen Li [6]
5Junfeng Li [5]
6Yongjin Li [6]
7Guangming Liu [1]
8Guoteng Pan [1] [2] [3] [4]
9Lunguo Xie [2] [3] [4]
10Luoguo Xie [1]
11Jinbo Xu [5]
12Xuejun Yang [6]
13Ying Zhang [6]
14Haifang Zhou [1]
15Xingming Zhou [5]
16Xiaoqian Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)