dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yongjin Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEYing Zhang, Qiang Dou, Gen Li, Xuejun Yang, Yongjin Li, Caixia Huang: Mapping and Optimizing 2-D Jacobi Iteration on a Stream Processor. HPCC 2008: 389-396
2007
3EEZheng Guo, Yongjin Li, Xue Gong, Chen Yao, Wencai Ma, Dong Wang, Yanhui Li, Jing Zhu, Min Zhang, Da Yang, Jing Wang: Edge-based scoring and searching method for identifying condition-responsive protein-protein interaction sub-network. Bioinformatics 23(16): 2121-2128 (2007)
2006
2EEJianzhen Xu, Yongjin Li: Discovering disease-genes by topological features in human protein-protein interaction network. Bioinformatics 22(22): 2800-2805 (2006)
2004
1EEJun Xian, Yongjin Li, Wei Lin: Reconstruction of Signal from Samples of Its Integral in Spline Subspaces. International Conference on Computational Science 2004: 574-577

Coauthor Index

1Qiang Dou [4]
2Xue Gong [3]
3Zheng Guo [3]
4Caixia Huang [4]
5Gen Li [4]
6Yanhui Li [3]
7Wei Lin [1]
8Wencai Ma [3]
9Dong Wang [3]
10Jing Wang [3]
11Jun Xian [1]
12Jianzhen Xu [2]
13Da Yang [3]
14Xuejun Yang [4]
15Chen Yao [3]
16Min Zhang [3]
17Ying Zhang [4]
18Jing Zhu [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)