dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yongzhen Zhuang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
6EEYongzhen Zhuang, Lei Chen: Max Regional Aggregate over Sensor Networks. ICDE 2009: 1295-1298
2007
5EEYongzhen Zhuang, Lei Chen, Xiaoyang Sean Wang, Jie Lian: A Weighted Moving Average-based Approach for Cleaning Sensor Data. ICDCS 2007: 38
2006
4EEYongzhen Zhuang, Lei Chen: In-network Outlier Cleaning for Data Collection in Sensor Networks. CleanDB 2006
3EEXiaoming Chen, Zhoujun Li, Yongzhen Zhuang, Jinsong Han, Lei Chen: HAND: An Overlay Optimization Algorithm in Peer-to-Peer Systems. HPCC 2006: 290-299
2EERui Chu, Nong Xiao, Yongzhen Zhuang, Yunhao Liu, Xicheng Lu: A distributed paging RAM grid system for wide-area memory sharing. IPDPS 2006
1EEJinpeng Huai, Xianxian Li, Wenyi Zhang, Jun Han, Yongzhen Zhuang: A Software Protocol of Goals and Operations Based on BDI Model. SUTC (1) 2006: 454-461

Coauthor Index

1Xiaoming Chen [3]
2Lei Chen [3] [4] [5] [6]
3Rui Chu [2]
4Jinsong Han [3]
5Jun Han [1]
6Jinpeng Huai [1]
7Xianxian Li [1]
8Zhoujun Li [3]
9Jie Lian [5]
10Yunhao Liu [2]
11Xicheng Lu [2]
12Xiaoyang Sean Wang [5]
13Nong Xiao [2]
14Wenyi Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)