dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yaqian Zhou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
7EEQi Zhang, Yaqian Zhou, Xuanjing Huang, Lide Wu: Graph Mutual Reinforcement Based Bootstrapping. AIRS 2008: 203-212
6EEJunkuo Cao, Lide Wu, Xuanjing Huang, Yaqian Zhou, Fei Liu: Using Multiple Combined Ranker for Answering Definitional Questions. AIRS 2008: 448-453
2007
5EEXipeng Qiu, Bo Li, Chao Shen, Lide Wu, Xuanjing Huang, Yaqian Zhou: FDUQA on TREC 2007 QA Track. TREC 2007
2006
4EEYaqian Zhou, Xiaofeng Yuan, Junkuo Cao, Xuanjing Huang, Lide Wu: FDUQA on TREC 2006 QA Track. TREC 2006
2005
3EEZhushuo Zhang, Yaqian Zhou, Xuanjing Huang, Lide Wu: Answering Definition Questions Using Web Knowledge Bases. IJCNLP 2005: 498-506
2003
2EELide Wu, Xuanjing Huang, Yaqian Zhou, Yongping Du, Lan You: FDUQA on TREC2003 QA task. TREC 2003: 246-253
2002
1EELide Wu, Xuanjing Huang, Junyu Niu, Yingju Xia, Zhe Feng, Yaqian Zhou: FDU at TREC 2002: Filtering, Q&A, Web and Video Tasks. TREC 2002

Coauthor Index

1Junkuo Cao [4] [6]
2Yongping Du [2]
3Zhe Feng [1]
4Xuanjing Huang [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
5Bo Li [5]
6Fei Liu [6]
7Junyu Niu [1]
8Xipeng Qiu [5]
9Chao Shen [5]
10Lide Wu [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
11Yingju Xia [1]
12Lan You [2]
13Xiaofeng Yuan [4]
14Qi Zhang [7]
15Zhushuo Zhang [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)