dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yingju Xia

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
3EETakenobu Tokunaga, Virach Sornlertlamvanich, Thatsanee Charoenporn, Nicoletta Calzolari, Monica Monachini, Claudia Soria, Chu-Ren Huang, Yingju Xia, Hao Yu, Laurent Prévot, Kiyoaki Shirai: Infrastructure for Standardization of Asian Language Resources. ACL 2006
2002
2EELide Wu, Xuanjing Huang, Junyu Niu, Yingju Xia, Zhe Feng, Yaqian Zhou: FDU at TREC 2002: Filtering, Q&A, Web and Video Tasks. TREC 2002
2001
1EELide Wu, Xuanjing Huang, Junyu Niu, Yikun Guo, Yingju Xia, Zhe Feng: FDU at TREC-10: Filtering, QA, Web and Video Tasks. TREC 2001

Coauthor Index

1Nicoletta Calzolari [3]
2Thatsanee Charoenporn [3]
3Zhe Feng [1] [2]
4Yikun Guo [1]
5Chu-Ren Huang [3]
6Xuanjing Huang [1] [2]
7Monica Monachini [3]
8Junyu Niu [1] [2]
9Laurent Prévot [3]
10Kiyoaki Shirai [3]
11Claudia Soria [3]
12Virach Sornlertlamvanich [3]
13Takenobu Tokunaga [3]
14Lide Wu [1] [2]
15Hao Yu [3]
16Yaqian Zhou [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)