dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Lan You

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
3EELan You, Yongping Du, Jiayin Ge, Xuanjing Huang, Lide Wu: BBS Based Hot Topic Retrieval Using Back-Propagation Neural Network. IJCNLP 2004: 139-148
2EELan You, Xuanjing Huang, Lide Wu, Hao Yu, Jun Wang, Fumihito Nishino: Exploring Various Features to Optimize Hot Topic Retrieval on WEB. ISNN (1) 2004: 1025-1031
2003
1EELide Wu, Xuanjing Huang, Yaqian Zhou, Yongping Du, Lan You: FDUQA on TREC2003 QA task. TREC 2003: 246-253

Coauthor Index

1Yongping Du [1] [3]
2Jiayin Ge [3]
3Xuanjing Huang [1] [2] [3]
4Fumihito Nishino [2]
5Jun Wang [2]
6Lide Wu [1] [2] [3]
7Hao Yu [2]
8Yaqian Zhou [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)