dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xi Zhou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
21EEXi Zhou, Xiaodan Zhuang, Shuicheng Yan, Shih-Fu Chang, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang: SIFT-Bag kernel for video event analysis. ACM Multimedia 2008: 229-238
20EEHuafeng Wu, Chaojian Shi, Xi Zhou, Haiguang Chen, Chuanshan Gao: eSeagull: Design of Mobile P2P File Sharing System at Sea. AINA Workshops 2008: 954-959
19EEShuicheng Yan, Xi Zhou, Ming Liu, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang: Regression from patch-kernel. CVPR 2008
18EEYuxiao Hu, Zhihong Zeng, Lijun Yin, Xiaozhou Wei, Xi Zhou, Thomas S. Huang: Multi-view facial expression recognition. FG 2008: 1-6
17EEChongming Zhang, Xi Zhou, Chuanshan Gao, Chunmei Wang: On Improving the Precision of Localization with Gross Error Removal. ICDCS Workshops 2008: 144-149
16EEWanhong Xu, Xi Zhou, Lei Li: Inferring privacy information via social relations. ICDE Workshops 2008: 525-530
15EEXi Zhou, Guangtao Xue, Chen Qian, Minglu Li: Efficient Data Suppression for Wireless Sensor Networks. ICPADS 2008: 599-606
14EEXi Zhou, Xiaodan Zhuang, Hao Tang, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang: A novel Gaussianized vector representation for natural scene categorization. ICPR 2008: 1-4
13EEXiaodan Zhuang, Xi Zhou, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang: Face age estimation using patch-based hidden Markov model supervectors. ICPR 2008: 1-4
12EEHuafeng Wu, Chaojian Shi, Haiguang Chen, Xi Zhou, Chuanshan Gao: An Architecture for Mobile P2P File Sharing in Marine Domain. PerCom 2008: 458-462
2007
11EEMing Liu, Yanxiang Chen, Xi Zhou, Xiaodan Zhuang, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang: Multichannel and Multimodality Person Identification. CLEAR 2007: 248-255
10EEXi Zhou, Xiaodan Zhuang, Ming Liu, Hao Tang, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang: HMM-Based Acoustic Event Detection with AdaBoost Feature Selection. CLEAR 2007: 345-353
9EEYun Fu, Zhu Li, Xi Zhou, Thomas S. Huang: Laplacian Affinity Propagation for Semi-Supervised Object Classification. ICIP (1) 2007: 189-192
8EEYun Fu, Xi Zhou, Ming Liu, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang: Lipreading by Locality Discriminant Graph. ICIP (3) 2007: 325-328
7EEXi Zhou, Yun Fu, Ming Liu, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang: Robust Analysis and Weighting on MFCC Components for Speech Recognition and Speaker Identification. ICME 2007: 188-191
6EEGuoliang Liu, Xin Huang, Xi Zhou: QoS Management for High Altitude Platforms. IITA 2007: 290-293
5EEHaiguang Chen, Huafeng Wu, Xi Zhou, Chuanshan Gao: Reputation-based Trust in Wireless Sensor Networks. MUE 2007: 603-607
4EEHaiguang Chen, Peng Han, Xi Zhou, Chuanshan Gao: Lightweight Anomaly Intrusion Detection in Wireless Sensor Networks. PAISI 2007: 105-116
3EEHaiguang Chen, Huafeng Wu, Xi Zhou, Chuanshan Gao: Agent-based Trust Model in Wireless Sensor Networks. SNPD (3) 2007: 119-124
2006
2EEGuoliang Liu, Shanquan Zhou, Xi Zhou, Xin Huang: QoS Management in Home Network. CIMCA/IAWTIC 2006: 203
1EEZhiqiang Yao, Xi Zhou, Beiqian Dai, Minghui Liu, Yanlu Xie: Directly Modeling of Correlation Matrices for GMM in Speaker Identification. ICPR (4) 2006: 306-309

Coauthor Index

1Shih-Fu Chang [21]
2Haiguang Chen [3] [4] [5] [12] [20]
3Yanxiang Chen [11]
4Beiqian Dai [1]
5Yun Fu [7] [8] [9]
6Chuanshan Gao [3] [4] [5] [12] [17] [20]
7Peng Han [4]
8Mark Hasegawa-Johnson [7] [8] [10] [11] [13] [14] [19] [21]
9Yuxiao Hu [18]
10Thomas S. Huang [7] [8] [9] [10] [11] [13] [14] [18] [19] [21]
11Xin Huang [2] [6]
12Lei Li [16]
13Minglu Li [15]
14Zhu Li [9]
15Guoliang Liu [2] [6]
16Ming Liu [7] [8] [10] [11] [19]
17Minghui Liu [1]
18Chen Qian [15]
19Chaojian Shi [12] [20]
20Hao Tang [10] [14]
21Chunmei Wang [17]
22Xiaozhou Wei [18]
23Huafeng Wu [3] [5] [12] [20]
24Yanlu Xie [1]
25Wanhong Xu [16]
26Guangtao Xue [15]
27Shuicheng Yan [19] [21]
28Zhiqiang Yao [1]
29Lijun Yin [18]
30Zhihong Zeng [18]
31Chongming Zhang [17]
32Shanquan Zhou [2]
33Xiaodan Zhuang [10] [11] [13] [14] [21]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)