dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chongming Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEChongming Zhang, Xi Zhou, Chuanshan Gao, Chunmei Wang: On Improving the Precision of Localization with Gross Error Removal. ICDCS Workshops 2008: 144-149
2007
1EEChunmei Wang, Suzhen Wang, Chongming Zhang, Junzhong Zou: Maximum Variance Image Segmentation Based on Improved Genetic Algorithm. SNPD (2) 2007: 491-494

Coauthor Index

1Chuanshan Gao [2]
2Chunmei Wang [1] [2]
3Suzhen Wang [1]
4Xi Zhou [2]
5Junzhong Zou [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)