dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shixiong Zheng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
5EEFang Lin, Shixiong Zheng: Optimum Efficiency of U-shaped Flexible Production Line. ICARCV 2006: 1-4
4EEJunli Gao, Di Li, Shixiong Zheng: Model-Driven Development of Real-Time Software Based on OMG Standards. ICICIC (3) 2006: 246-250
3EEKaisheng Zhang, Yanming Sun, Shixiong Zheng, Wei Chen: Information System Unit Model of Distributed Manufacturing Enterprises. IROS 2006: 3718-3722
2EEHaitao Song, Yingyu Yin, Shixiong Zheng: Dynamic Aspects Weaving in Service Composition. ISDA (1) 2006: 1003-1008
1EEHaitao Song, Yanming Sun, Yingyu Yin, Shixiong Zheng: Dynamic Weaving of Security Aspects in Service Composition. SOSE 2006: 189-196

Coauthor Index

1Wei Chen [3]
2Junli Gao [4]
3Di Li [4]
4Fang Lin [5]
5Haitao Song [1] [2]
6Yanming Sun [1] [3]
7Yingyu Yin [1] [2]
8Kaisheng Zhang [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)