dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yang Yin

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEYang Yin, Zhenjun Liu, Haiying Tang, Shuo Feng, Yajun Jia, Xiaoming Han, Lu Xu: SonD: A fast service deployment system based on IP SAN. IPDPS 2008: 1-10
2006
1EEYang Yin, Zhenjun Liu, ShuQing Yang, Shuo Feng, ZhiYong Su, Huan Zhang, Lu Xu: VSVM-enhanced: a Volume Manager Based on the EVMS Framework. GCC Workshops 2006: 424-431

Coauthor Index

1Shuo Feng [1] [2]
2Xiaoming Han [2]
3Yajun Jia [2]
4Zhenjun Liu [1] [2]
5ZhiYong Su [1]
6Haiying Tang [2]
7Lu Xu [1] [2]
8ShuQing Yang [1]
9Huan Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)