dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

ShuQing Yang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEYang Yin, Zhenjun Liu, ShuQing Yang, Shuo Feng, ZhiYong Su, Huan Zhang, Lu Xu: VSVM-enhanced: a Volume Manager Based on the EVMS Framework. GCC Workshops 2006: 424-431

Coauthor Index

1Shuo Feng [1]
2Zhenjun Liu [1]
3ZhiYong Su [1]
4Lu Xu [1]
5Yang Yin [1]
6Huan Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)