dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shuo Feng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEQi Li, Huadong Ma, Shuo Feng: A Robust Endpoint Detection Algorithm for Video Caption Generation. ICYCS 2008: 942-946
3EEYang Yin, Zhenjun Liu, Haiying Tang, Shuo Feng, Yajun Jia, Xiaoming Han, Lu Xu: SonD: A fast service deployment system based on IP SAN. IPDPS 2008: 1-10
2006
2EEYang Yin, Zhenjun Liu, ShuQing Yang, Shuo Feng, ZhiYong Su, Huan Zhang, Lu Xu: VSVM-enhanced: a Volume Manager Based on the EVMS Framework. GCC Workshops 2006: 424-431
2003
1EEMingkun Li, Shuo Feng, Ishwar K. Sethi, Jason Luciow, Keith Wagner: Mining Production Data with Neural Network & CART. ICDM 2003: 731-734

Coauthor Index

1Xiaoming Han [3]
2Yajun Jia [3]
3Mingkun Li [1]
4Qi Li [4]
5Zhenjun Liu [2] [3]
6Jason Luciow [1]
7Huadong Ma [4]
8Ishwar K. Sethi [1]
9ZhiYong Su [2]
10Haiying Tang [3]
11Keith Wagner [1]
12Lu Xu [2] [3]
13ShuQing Yang [2]
14Yang Yin [2] [3]
15Huan Zhang [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)