dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hu Xu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
2EEKe Deng, Hu Xu, Shazia Sadiq, Yansheng Lu, Gabriel Pui Cheong Fung, Heng Tao Shen: Processing Group Nearest Group Query. ICDE 2009: 1144-1147
2008
1EEKui Wang, Hao Fang, Hu Xu, Xu Cheng: A fast incremental clock skew scheduling algorithm for slack optimization. ASP-DAC 2008: 492-497

Coauthor Index

1Xu Cheng [1]
2Ke Deng [2]
3Hao Fang [1]
4Gabriel Pui Cheong Fung [2]
5Yansheng Lu [2]
6Shazia Sadiq [2]
7Heng Tao Shen [2]
8Kui Wang [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)